Tư vấn đầu tư

Red Capital đánh giá cẩn trọng về khả năng chịu rủi ro của khách hàng, mục tiêu, thời gian đầu tư, yêu cầu thanh khoản và các tiêu chí khác để xây dựng Chính sách Đầu tư (IPS). Chúng tôi tin rằng, IPS được chuẩn bị tốt sẽ đóng một vai trò quan trọng trong sự thành công ổn định, lâu dài cho nhà đầu tư. Dựa trên IPS, chúng tôi sẽ cung cấp cho khách hàng các dịch vụ sau:

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC QUẢN TRỊ RỦI RO

NGHIÊN CỨU, PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ, ĐÁNH GIÁ & THEO DÕI DANH MỤC ĐẦU TƯ

Nhà đầu tư có quan tâm về sản phẩm của chúng tôi, vui lòng liên hệ trực tiếp để biết thêm thông tin hoặc email cho chúng tôi theo địa chỉ info@redcapital.vn.