Công bố thông tin
Tất cả các năm

CBTT CV giải trình chênh lệch lợi nhuận và Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2023
CBTT Điều lệ Công ty
CBTT_Giấy phép điều chỉnh tăng vốn điều lệ của UBCK NN
CBTT- Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
QĐ của Tổng Giám đốc xử lý cổ phần chưa phân phối hết trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
CBTT ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu
CBTT về việc UBCKNN chấp thuận hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
CBTT Báo cáo tài chính bán niên 2023 đã soát xét và Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận
CBTT Báo cáo tỷ lệ ATTC bán niên 2023 đã soát xét