Công bố thông tin
Tất cả các năm

CBTT Biên bản họp và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ năm 2023
Nghị Quyết của HĐQT V/V triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
CBTT và Giải trình chênh lệch lợi nhuận Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023
CBTT Báo cáo tỷ lệ ATTC kiểm toán năm 2022
CBTT Báo cáo tài chính năm 2022 kiểm toán và Giải trình chênh lệch Lợi nhuận
Báo cáo tình hình quản trị năm 2022
CBTT Báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 4 năm 2022