Công bố thông tin
Tất cả các năm

Red Capital công bố thông tin về việc nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 5 ngày 12/12/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp
Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với bên có liên quan
CBTT Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022
Nghị quyết HĐQT số 08/2022/NQ-HĐQT về việc triển khai mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ
Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ chào bán riêng lẻ
CBTT Báo cáo TLATTC bán niên năm 2022 đã soát xét
CBTT Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã soát xét
Nghị quyết và biên bản họp cuộc họp Đại hội cổ đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022
Thông báo ký hợp đồng kiểm toán năm 2022
Quỹ Đầu Tư Hạ Tầng Red One - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ