Công bố thông tin
Tất cả các năm

Quỹ Đầu Tư Hạ Tầng Red One - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
Quỹ Đầu Tư Hạ Tầng Red One - Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
CBTT Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022
Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc chia cổ tức 2021
Điều lệ 2022
CBTT BBH, Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2021
Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với bên có liên quan
Công bố thông tin Báo cáo Tỷ lệ ATTC năm 2021 đã kiểm toán
Công bố thông tin BCTC năm 2021 đã kiểm toán