Công bố thông tin
Tất cả các năm

Nghị quyết HĐQT số 08/2022/NQ-HĐQT về việc triển khai mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ
Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ chào bán riêng lẻ
CBTT Báo cáo TLATTC bán niên năm 2022 đã soát xét
CBTT Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã soát xét
Nghị quyết và biên bản họp cuộc họp Đại hội cổ đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022
Thông báo ký hợp đồng kiểm toán năm 2022
Quỹ Đầu Tư Hạ Tầng Red One - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
Quỹ Đầu Tư Hạ Tầng Red One - Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2022
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022 và tài liệu đính kèm