Công bố thông tin
Tất cả các năm

Redcap_Báo cáo thường niên năm 2020

Redcap_Báo cáo thường niên năm 2020

2117_cbtt-bctn_signed.pdf

Red Capital_Bổ nhiệm kế toán trưởng

Red Capital_Bổ nhiệm kế toán trưởng

2115_cbtt-ke-toan-truong_esigned.pdf

Red Capital_Điều lệ năm 2021

Red Capital_Điều lệ năm 2021

2114_cbtt-dieu-le_esigned.pdf
Công bố biên bản họp và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công bố biên bản họp và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

2113_CBTT BBH NQ DHCD.pdf

Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin:

2112_cbtt-nyqcbtt_esigned_signed.pdf

Redcap_Công bố thông tin Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31.12.2020 đã kiểm toán

Redcap_Công bố thông tin Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31.12.2020 đã kiểm toán

 

CBTT _ BCTLATTC 2020 da kiem toan- Signed FN.pdf
Redcap_Công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán

 

Redcap_Công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán

CBTT _ BCTC 2020 da kiem toan- Signed FN.pdf 

 

 

 

Biên bản họp và nghị quyết Hội Đồng Quản Trị năm 2021

Biên bản họp và nghị quyết Hội Đồng Quản Trị năm 2021

2107_CBTT BOD Resolution_signed.pdf

Red Capital_Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

Red Capital_Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

2106_Publication_GMS Resolution_signed.pdf