Công bố thông tin
Tất cả các năm

CBTT hoàn tất giao dịch chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Đỏ
Quỹ Đầu Tư Hạ Tầng Red One - Báo cáo trở thành cổ đông lớn (đính chính)
Quỹ Đầu Tư Hạ Tầng Red One - Báo cáo trở thành cổ đông lớn
Red Capital_Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý III.2021
Red Capital_Miễn nhiệm Kế toán trưởng, thay đổi Người công bố thông tin

Miễn nhiệm Kế toán trưởng, thay đổi Người công bố thông tin

20210920-lg-cbtt-28.2021_thay-doi-nguoi-cbtt.pdf

Red Capital_CBTT_Quyết định của Hội đồng Quản trị thông qua việc góp vốn vào Quỹ đầu tư hạ tầng Red One
Red Capital_CBTT_Quyết định của Hội đồng Quản trị thông qua việc góp vốn vào Quỹ đầu tư hạ tầng Red One

 

20210915-lg-cbtt-26.2021-qđ-gop-von-vao-quy-ha-tang.pdf

 
Red Capital_CBTT_Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30.06.2021 đã soát xét

Red Capital_CBTT_Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30.06.2021 đã soát xét

20210813-cbtt-26.2021-bctc-va-bctlattc-da-soat-xet_esigned.pdf

Red Capital_Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng (2021)
Red Capital_Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý II.2021

Red Capital_Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý II.2021

redcap_cbtt_bctc-q2.2021_signed.pdf

Red Capital_Công bố thông tin về việc ký hợp đồng Kiểm toán 2021

 

Red Capital_Công bố thông tin về việc ký hợp đồng Kiểm toán 2021

20210629-lg-cbtt-23.2021-vv-ky-hd-kiem-toan-2021-signed.pdf