Công bố thông tin
Tất cả các năm

Red Capital_Cong bo bo sung ho so trieu tap cuoc hop DHDCD bat thuong nam 2020

Red Capital_Cong bo bo sung ho so trieu tap cuoc hop DHDCD bat thuong nam 2020 ve viec mien nhiem va bo nhiem thanh vien HDQT va huy bo Nghi quyet so 03/2020/NQ-DHDCD ngay 29/9/2020

 

CBTT_Bo sung ho so trieu tap hop DHDCD BT 2020.pdf

Red Capital_Cong bo thong tin to chuc cuoc hop Dai hoi dong co dong bat thuong nam 2020

Red Capital_Cong bo thong tin to chuc cuoc hop Dai hoi dong co dong bat thuong nam 2020 ve viec thay doi thanh vien Hoi dong quan tri cua Cong ty nhiem ky 2020-2025

 

CBTT_Trieu tap hop DHDCD BT 2020.pdf

Redcapital_Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý III.2020
Red Capital_Cong bo thong tin hop Hoi dong quan tri trien khai Nghi quyet so 03/2020/NQ-DHDCD ngay 29/9/2020 cua Hoi Dong Co Dong

Red Capital_Cong bo Bien ban hop va Nghi quyet cua Hoi dong quan tri ve viec trien khai Nghi quyet so 03/2020/NQ-DHDCD ngay 29/9/2020 cua Hoi Dong Co Dong.

 

BBH va NQ HDQT_20200929.pdf

Red Capital_Cong bo thong tin Bien ban kiem phieu va Nghi quyet cua Dai Hoi Dong Co Dong ngay 29/9/2020

Red Capital công bố tổ chức kiểm phiếu và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua việc thay đổi Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020.

 

Bien ban kiem phieu va Nghi quyet_20200929.pdf

RED CAPITAL_ công bố tổ chức và tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020

 

RED CAPITAL công bố tổ chức và tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020

CBTT_Gui xin y kien bang van ban.pdf

Redcapital_Thông báo kết quả bán 5.041.110cp VGC

Redcapital_Thông báo kết quả bán 5.041.110cp VGC

 

Bao cao ket qua giao dich 5 trieu VGC Redcap.pdf

Redcapital_Thông báo dự kiến bán 5.041.110cp VGC

Redcapital_Thông báo dự kiến bán 5.041.110cp VGC

 

TB_Ban VGC.pdf

Redcap_Công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30.6.2020

Redcap_Công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30.6.2020

 

CBTT_20200814.pd

RED_Công bố Giấy phép điều chỉnh GP thành lập và hoạt động số 43/GPĐC-UBCK

RED_Công bố Giấy phép điều chỉnh GP thành lập và hoạt động số 43/GPĐC-UBCK liên quan đến việc thay đổi trụ sở chính công ty.

 

20200727_Redcap_GP dieu chinh so 43_Doi tru so.pdf