Công bố thông tin
Tất cả các năm

Red Capital_Cong bo thong tin ve giao dich chuyen nhuong co phan lam thay doi ty le so huu

Red Capital_Cong bo thong tin ve giao dich chuyen nhuong co phan lam thay doi ty le so huu trong Cong ty co phan quan ly quy dau tu Do, da duoc chap thuan theo quy dinh so 779/QD-UBCK ngay 20/11/2020 cua Uy ban chung khoan nha nuoc

CBTT KQGDCN.pdf

 

Red Capital_Cong bo Bien ban hop va Nghi quyet cua Hoi dong quan tri ve viec trien khai Nghi quyet so 06/2020/NQ-DHDCD ngay 24/11/2020

Red Capital_Cong bo Bien ban hop va Nghi quyet cua Hoi dong quan tri ve viec trien khai Nghi quyet so 06/2020/NQ-DHDCD ngay 24/11/2020 ve thay doi Dai dien theo phap luat tu ong Vo Long Nguyen sang cho ba Do Thi Phuong Lan.

 

CBTT_BBH va NQ HDQT.pdf

Red Capital_Cong bo Bien ban kiem phieu va Nghi quyet cua Dai hoi dong co dong ve viec thay doi Tong giam doc kiem Nguoi dai dien theo phap luat

Red Capital_Cong bo Bien ban kiem phieu va Nghi quyet cua Dai hoi dong co dong ve viec thay doi Tong giam doc kiem Nguoi dai dien theo phap luat tu ong Vo Long Nguyen sang ba Do Thi Phuong Lan

 

CBTT_BBKP va NQ DHDCD.pdf

RedCapital_Công bố biên bản họp và nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

RedCapital_Công bố biên bản họp và nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

 

CBTT HDQT 16_11.pdf

Red Capital_Cong bo Bien ban hop va Nghi quyet cua Hoi dong quan tri ve viec trien khai Nghi quyet so 05/2020/NQ-DHDCD ngay 09/11/2020

Red Capital_Cong bo Bien ban hop va Nghi quyet cua Hoi dong quan tri ve viec trien khai Nghi quyet so 05/2020/NQ-DHDCD ngay 09/11/2020 lien quan den vien thay doi Tong Giam doc kiem Nguoi dai dien theo phap luat va co cau cua Hoi dong quan tri.

 

CBTT_BBH và NQ HĐQT.pdf

Red Capital_Cong bo Bien ban kiem phieu va Nghi quyet cua Dai hoi dong co dong ngay 09/11/2020

Red Capital_Cong bo Bien ban kiem phieu va Nghi quyet cua Dai hoi dong co dong ngay 09/11/2020 ve viec thay doi Tong Giam doc kiem Nguoi dai dien theo phap luat va mien nhiem Thanh vien Hoi dong quan tri.

 

CBTT-BBKP va NQ DHDCD.pdf

Red Capital_Cong bo Bien ban hop va Nghi quyet cua Hoi dong quan tri ve viec trien khai Nghi quyet cua DHDCD bat thuong nam 2020 va to chuc lay y kien co dong bang van ban

Red Capital_Cong bo Bien ban hop va Nghi quyet cua Hoi dong quan tri ve viec trien khai Nghi quyet cua DHDCD bat thuong nam 2020 gom:

Thay doi Chu tich HDQT tu ong Vo Long Nguyen sang cho ba Do Thi Phuong Lan;

Huy bo mot phan Nghi quyet HDQT ngay 08/2020/NQ-HDQT ngay 29/9/2020; 

Trien khai cac van de cua Nghi quyet so 04/2020/NQ-DHDCD ngay 02/11/2020;

va to chuc lay y kien co dong bang van ban ve thay doi Tong Giam doc kiem Nguoi dai dien theo phap luat va mien nhiem thanh vien HDQT cua ba Tham Thi Mai Huong; va

Uy quyen cho ba Do Thi Phuong Lan thuc hien viec to chuc lay y kien co dong bang van ban.

CBTT_BBH va NQ HDQT trien khai NQ DHDCD_20201102.pdf

 

 

 

 

 

Red Capital_Cong bo Bien ban hop va Nghi quyet cua Dai hoi dong co dong bat thuong nam 2020

Red Capital_Cong bo Bien ban hop va Nghi quyet cua Dai hoi dong co dong bat thuong nam 2020 ve mien nhiem va bo nhiem thanh vien HDQT va huy bo mot phan Nghi quyet so 03/2020/NQ-DHDCD cua DHDCD ngay 29/9/2020

 

CBTT_BBH va NQ cua DHDCD BT_ 20201102.pdf

 

Red Capital_Cong bo bo sung ho so trieu tap cuoc hop DHDCD bat thuong nam 2020

Red Capital_Cong bo bo sung ho so trieu tap cuoc hop DHDCD bat thuong nam 2020 ve viec mien nhiem va bo nhiem thanh vien HDQT va huy bo Nghi quyet so 03/2020/NQ-DHDCD ngay 29/9/2020

 

CBTT_Bo sung ho so trieu tap hop DHDCD BT 2020.pdf

Red Capital_Cong bo thong tin to chuc cuoc hop Dai hoi dong co dong bat thuong nam 2020

Red Capital_Cong bo thong tin to chuc cuoc hop Dai hoi dong co dong bat thuong nam 2020 ve viec thay doi thanh vien Hoi dong quan tri cua Cong ty nhiem ky 2020-2025

 

CBTT_Trieu tap hop DHDCD BT 2020.pdf