Báo cáo tài chính
Tất cả các năm

Báo cáo tỷ lệ ATTC năm 2021 đã kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán
Báo cáo tài chính Quý 4.2021
Red Capital_Báo cáo tài chính quý III.2021
Red Capital_Báo cáo tài chính giữa niên độ 2021_đã soát xét

Red Capital_Báo cáo tài chính giữa niên độ 2021_đã soát xét

red-capital-hy2021_fs-vas-vn_esigned.pdf
Red Capital_Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30.06.2021_đã soát xét

Red Capital_Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30.06.2021_đã soát xét

red-capital-hy2021_car_esigned.pdf

Red Capital_Báo cáo tài chính quý II.2021

Red Capital_Báo cáo tài chính quý II.2021

redcap_cbtt_bctc-q2.2021_signed.pdf

Red Capital_Báo cáo tài chính quý I.2021

Red Capital_Báo cáo tài chính quý I.2021

Redcap_CBTT_BCTC Q1.2021_Signed.pdf