Báo cáo tài chính
Tất cả các năm

Redcap_CBTT_BCTC Công ty Quản lý Quỹ_2020

Redcap_CBTT_BCTC Công ty Quản lý Quỹ_2020

Redcap_CBTT_BCTC công ty Quản lý Quỹ_2020-Signed.pdf

Redcap_Công bố Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31.12.2020 đã kiểm toán

Redcap_Công bố Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31.12.2020 đã kiểm toán

 

CBTT _ BCTLATTC 2020 da kiem toan- Signed FN.pdf
Redcap_Công bố Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán

Redcap_Công bố Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán

 

CBTT _ BCTC 2020 da kiem toan- Signed FN.pdf
Redcap_Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý IV.2020

Redcap_Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý IV.2020

 

CBTT_BCTC Q4 2020.pdf

Redcapital_Báo cáo tài chính quý III.2020

Redcapital_Báo cáo tài chính quý III.2020

20Q3. CBTT BCTC Q2_signed.pdf

Redcap_Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30.6.2020

Redcap_Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30.6.2020

 

RED CAR VN 30.6.2020.pdf

Redcap_ Báo cáo tài chính bán niên năm 2020

Redcap_Báo cáo tài chính bán niên năm 2020

20bn_red-vas-vn-30.6.2020.pdf

Redcap_Báo cáo tài chính quý II.2020

Redcap_Báo cáo tài chính quý II.2020

BCTC QUY 2.2020.pdf

Red Capital_Báo cáo tài chính quý I.2020

Red Capital_Báo cáo tài chính quý I.2020

BCTC Q.I.2020_signed.pdf