Báo cáo tài chính
Tất cả các năm

Redcap_Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý IV.2020

Redcap_Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý IV.2020

 

CBTT_BCTC Q4 2020.pdf

Redcapital_Báo cáo tài chính quý III.2020

Redcapital_Báo cáo tài chính quý III.2020

 

BCTC_signed.pdf

Redcap_Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30.6.2020

Redcap_Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30.6.2020

 

RED CAR VN 30.6.2020.pdf

Redcap_ Báo cáo tài chính bán niên năm 2020

Redcap_Báo cáo tài chính bán niên năm 2020

 

RED VAS VN 30.6.2020.pdf

Redcap_Báo cáo tài chính quý II.2020

Redcap_Báo cáo tài chính quý II.2020

BCTC QUY 2.2020.pdf

Red Capital_Báo cáo tài chính quý I.2020

Red Capital_Báo cáo tài chính quý I.2020

BCTC Q.I.2020_signed.pdf