Báo cáo tài chính
Tất cả các năm

Redcapital_ Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2019

Redcapital_ Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2019

RED CAPITAL_RATIO REPORT.pdf

Redcapital_Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Redcapital_Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

RED CAPITAL_FINANCIAL STATEMENT-VN.pdf

RED_Báo cáo tài chính quý IV.2019
RED_Báo cáo tài chính quý IV.2019

 

1.-bctc-q.iv.2019_17.01-signed.pdf

RED- Báo cáo tài chính quý III.2019
RED- Báo cáo tài chính quý III.2019

19. BCTC Q.3.2019-signed.pdf

RED_Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính soát xét tại ngày 30.06.2019
RED_Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính soát xét tại ngày 30.06.2019
RED_ Báo cáo tài chính bán niên đã kiểm toán tại ngày 30.6.2019

RED_ Báo cáo tài chính bán niên đã kiểm toán tại ngày 30.6.2019

RED_ Báo cáo tài chính quý II.2019
RED_ Báo cáo tài chính quý II.2019

CBTT_BCTC Q.2.2019 signed.pdf

RED_ Báo cáo tài chính quý I.2019
RED_ Báo cáo tài chính quý I.2019
BCTC Q.I.2019-signed.pdf