Báo cáo tài chính
Tất cả các năm

RED_ Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31.12.2018
RED_Báo cáo tài chính năm 2018_đã kiểm toán
Redcap_Báo cáo tài chính quý 4.2018

 

Redcap_Báo cáo tài chính quý 4.2018
2. BCTC Q.IV.2018_signed.pdf
Redcap_Báo cáo tài chính quý III. 2018
Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30.6.2018 - đã soát xét
Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 - đã soát xét
Báo cáo tài chính Quý II.2018
Báo cáo tài chính Quý I.2018