Công bố thông tin
Tất cả các năm

Redcap_Công bố Giấy phép điểu chỉnh Giấy phép hoạt động số 85/GPĐC-UBCK cấp ngày 25.12.2020

 

Redcap_Công bố Giấy phép điểu chỉnh Giấy phép hoạt động số 85/GPĐC-UBCK cấp ngày 25.12.2020 liên quan tới việc thay đổi Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

 

CBTT GPDC.pdf