Công bố thông tin
Tất cả các năm

RED_Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua điều chỉnh Phương án tăng vốn Điều lệ

RED_Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua điều chỉnh Phương án tăng vốn Điều lệ.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

DIEU CHINH PHUONG AN TANG VON

RED_Thay đổi tên miền của Công ty
RED thay đổi tên miền của công ty từ “ibfm.vn” thành “redcapital.vn” để phù hợp với tên Công ty Cổ phần quản lý quỹ Đầu tư Đỏ.
RED_Công bố BB và NQ họp ĐHĐCĐ bất thường lần 3 năm 2017

 

RED_Công bố BB và NQ họp ĐHĐCĐ bất thường lần 3 năm 2017. Thông qua các việc:

  • Sửa đổi Điều lệ công ty;
  • Thông qua phương án phát hành cổ phần để tăng vốn Điều lệ;
  • Bầu 02 thành viên Hội đồng quản trị.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

NGHI QUYET VA DIEU LE

TANG VON

RED_Công bố giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu RED CAPITAL

RED công bố giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư đỏ (RED CAPITAL).

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

GCN DANG KY MAU DAU REDCAPITAL

RED_Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường lần 3 năm 2017

RED_Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường lần 3 năm 2017

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

Thong bao moi hop

Chuong trinh hop

Cac to trinh

Du thao Dieu le

Du thao Nghi quyet DHDCD

 

IBFM Công bố Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty

IBFM Công bố Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

Giay phep dieu chinh RED CAPITAL

IBFM Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017

 

 

Kính gửi Quý vị cổ đông của Công ty cổ phần quản lý quỹ IB

Công ty cổ phần quản lý quỹ IB ( IBFM) xin trân trọng thông báo với Quý vị cổ đông về các nội dung liên quan đến Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017 như sau:

–          Thời gian tổ chức Đại hội : Bắt đầu từ 9h ngày 09/10/2017

–          Địa điểm: L9-07, Tầng 9, Vincom Center, 45A Lý Tự Trọng & 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Thông báo mời họp đã được gửi tới địa chỉ của Quý vị cổ đông.

Chi tiết Thông báo mời họp, dự kiến chương trình và các tài liệu liên quan xin mời xem file đính kèm:

Thong bao moi hop

Chuong trinh hop

Du thao NQ DHDCD

To trinh

 

IBFM công bố Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi chức danh Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật.
IBFM Công bố nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2020

IBFM Công bố nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2020

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm

IBFM_ CBTT Bau chu tich HDQT nhiem ky 2017-2020

IBFM công bố miễn nhiệm Ban kiểm soát

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ IB xin công bố thông tin miễn nhiệm nhân sự Ban kiểm soát kể từ ngày 21/08/2017 dưới đây:

  • Bà Bùi Tuyết Mai – Trưởng Ban Kiểm Soát
  • Bà Nguyễn Thị Duyên – Thành viên Ban Kiểm Soát
  • Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Thành viên Ban Kiểm Soát